Variera arkitekturen på Masthuggskajen

Debatt 141121
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 

En tät kvartersstad, brokig till färg och form och med stor variation på husens höjd. Så tänker sig Forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur inom Socialdemokraterna i Göteborg den framtida bebyggelsen av Masthuggskajen.


Snart börjar utvecklingen av det stora området längs Masthuggskajen. Vi i forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur inom Socialdemokraterna i Göteborg har diskuterat planerna och är mycket positiva.

 

Men vi har också tankar om hur det skulle kunna bli ännu bättre. Inriktningen att fortsätta Linnéstadens stadsstruktur på andra sidan Första Långgatan instämmer vi helhjärtat i. Den traditionella kvartersstaden har ett antal konkreta fördelar.

 

Bland annat ger slutna kvarter barnvänliga och bullerskyddade innergårdar som kan bli gröna oaser för de boende, samtidigt som man skapar maximal kontakt mellan byggnad och gaturum på utsidan. Men en ”stadsmässig” struktur ger inte i sig liv och rörelse.

 

Ska kvartersstadens potential till stadsliv förverkligas så måste man också planera in gott om utrymme för publika verksamheter i bottenvåningarna. Då räcker det inte med något enstaka ”stråk” för kommersiella verksamheter. Som i resten av innerstaden så behövs lokaler även på bakgatorna, där mindre verksamheter kan slå rot och blomstra. Särskilt angeläget är det att skapa utrymme för det småskaliga kulturlivet.

Vi vill också se en mycket större variation i arkitekturen än vad som varit vanligt de senaste decennierna. Enstaka enfärgade ”lådor” av modernistisk typ är acceptabla, men som helhet så måste området ges en mycket rikare brokighet i färg och form, gärna i traditionella arkitekturstilar. Även vad gäller hushöjderna så efterlyser vi en mer finkornig variation, där husen kan vara allt mellan fem och femtio våningar höga.

 

Det är viktigt ur alla hållbarhetsaspekter att området får en hög täthet. Den sociala hållbarheten stärks av mer folkliv och underlag till verksamheterna, den ekonomiska hållbarheten stärks av en positiv exploateringskalkyl och mer resurssnål infrastruktur och den ekologiska hållbarheten stärks av att fler kan bo energieffektivt och bilfritt. Vi ser gärna ett större inslag av gröna, ekologiska lösningar, som takträdgårdar, gröna väggar och solceller.

 

Rekreativa funktioner som lekplatser, parkytor och gott om sittplatser i stadsmiljön får inte heller glömmas bort. Det är avgörande att kopplingarna till omgivande områden stärks och utvecklas, framför allt för gående och cyklister. Det måste också bli lättare att ta sig fram till vattnet. Den stora utmaningen vad gäller det är förstås Oscarsleden, som i dag är en kraftig barriär genom området.  Om leden ska grävas ned, överdäckas eller omvandlas till en långsammare stadsboulevard är en svår fråga som behöver utredas grundligt.

 

Vi ser en poäng i att vänta med radikala förändringar av leden tills mer av området är bebyggt. Det är onödigt att bygga sig fast i dyra infrastrukturanläggningar som kanske inte kommer att behövas om ett par decennier, särskilt med tanke på att Stenas terminal kommer att flytta.

 

Här finns alla möjligheter att bygga den täta, levande blandstad som det pratas så mycket om. En hållbar och jämlik stadsdel som är öppen, tillgänglig och lockande för såväl boende som besökare. En stadsdel öppen för världen.

Johannes Hulter
Ordförande forumgruppen för stadsplanering och infrastruktur, Socialdemokraterna i Göteborg