Göteborg är en gles storstad

Debatt 160527
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Göteborg är en gles storstad
Det höjs många röster i Göteborg för att staden måste förtätas. Dessa röster blir emellertid inte oemotsagda. Många vill slå vakt om de obebyggda områdena i staden vare sig de är gröna eller inte. Charlie Karlsson, professor i industriell ekonomi på Blekinge tekniska högskola, vill se tätare bebyggelse i centrala Göteborg.

Kärnan i Göteborgsregionen (Göteborg och Mölndal) är glesare än Stockholmsregionens kärna (Stockholm, Solna och Sundbyberg) och Malmöregionens kärna som utgörs av Malmö kommun. Detta gäller sett till såväl befolkning, antal sysselsatta och antal arbetsställen

 

En jämförelse utifrån kvadratkilometer landyta ger följande resultat:
• Stockholms (Malmös) kärna har en befolkningstäthet som är 4,1 (2,0) gånger större än den för Göteborgs kärna.   
• Stockholms (Malmös) kärna har en sysselsättningstäthet som är 4,9 (1,7) gånger större än den för Göteborgs kärna.   
• Stockholms (Malmös) kärna har en arbetsställetäthet som är 5,8 (2,1) gånger större än den för Göteborgs kärna.   

 

Mellan 2000 och 2015 ökade Stockholms och Malmös befolkningstäthet med cirka 24 procent medan den i Göteborg bara ökade med 17 procent.

 

Täthet kan också mätas i termer av tillgänglighet, vilket innebär att man viktar befolkning, sysselsättning, och så vidare med hänsyn till restider inom kärnan och till människors tidskänslighet. Vi finner då att tillgängligheten till befolkning är 1,4 gånger så hög i Stockholms kärna som i Göteborgs kärna. Motsvarande siffra för tillgänglighet till sysselsättning är 1,7.

 

Nu kan ju någon anmärka att Göteborgs kärna skiljer sig från Stockholms genom att den innehåller stora glest befolkade områden i kärnans utkanter. Om vi nu drar en cirkel med en radie på fem kilometer från centrum så kan vi bemöta den anmärkningen. Inom denna cirkel finner vi att Stockholms sysselsättningstäthet är 2,4 gånger så stor som Göteborgs.

 

Nu består ju inte bara våra storstadsregioner av sina kärnor utan även av ett omland. Här definieras två ringar av kranskommuner där den inre ligger på ett bilavstånd på upp till cirka 25 minuter och den andra ligger på ett bilavstånd på mellan cirka 25 och 50 minuter.


För Stockholmsregionen (Malmöregionen) gäller att den inre ringen har en befolkningstäthet som är 3,2 (1,5) gånger större än för Göteborgsregionen. För den yttre ringen är motsvarande tal 1,4 respektive 1,2 gånger.


Mätt i termer av tillgänglighet finner vi att Stockholms (Malmös) kärnas tillgänglighet till befolkning i den inre ringen är 2,5 (1,9) gånger högre än för Göteborgs kärna. För den yttre ringen är motsvarande tal 1,7 respektive 2,2 gånger.


Mot bakgrund av ovanstående vågar jag påstå att Göteborgsregionen är en gles storstadsregion. Vi har en gles stadskärna omgiven av ett glest omland.

l itteraturen kring urban ekonomi brukarI följande faktorer lyftas fram som fördelarna med täthet:
Effektivare utnyttjande av olika infrastrukturer, energi och andra resurser.
Effektivare kollektivtrafikförsörjning.


En trivsammare stad – en stad med högre täthet kan bära fler kulturinstitutioner, restauranger, affärer, och så vidare, och erbjuda ett mer vibrerande stadsliv. Större möjligheter att bevara mer obebyggt land runt staden.


Högre innovationstakt genom större möjligheter till såväl planerade som oplanerade möten.
Högre produktivitet och därmed högre löner för dem som jobbar i staden och högre konkurrenskraft för stadens företag.   

 

De internationella skattningar som gjorts tyder på att en fördubblad täthet i en storstadsregion leder till en produktivitetshöjning på mellan två och åtta procent. En förtätning innebär alltså inte bara fler sysselsatta utan också att de sysselsatta bli mer produktiva.

 

Det finns enligt min mening en rad starka argument för att arbeta för ett tätare Göteborg. Göteborgs och Göteborgsregionens läge är mycket speciellt och avviker markant från läget i de båda andra storstadsregionerna. Göteborgs kärna kan i mycket mindre utsträckning hämta kraft från sitt omland.

 

Detta betyder också att dyra infrastrukturprojekt som Västlänken inte kommer att medverka till en nödvändig förtätning. Det finns för få människor i omlandet att transportera in till Göteborgs kärna. Det är dessutom givet det prekära läget i Göteborg inte önskvärt att bostadsbyggandet stimuleras i kranskommunerna.


Lösningen ligger i stället i insatser som stärker och förtätar regionens kärna. Bostadsbyggandet i kärnans centrala delar måste öka högst betydligt samtidigt som man måste släppa fram ett ökat byggande av centrala verksamhetslokaler och då främst kontor.

 

Charlie Karlsson
Professor i industriell ekonomi på Blekinge tekniska högskola, Karlskrona, och göteborgare.


Fotnot: GP har sagt nej till att publicera artikeln på debattplats.

Etidning-NTEtidningSTEtidning-AiP